Dosyayı İndir


*****FİRMA ADI*****

 

NAKLİYECİAYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile AydınlatmaYükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğkapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan *****FİRMA ADI***** tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası / Vergi Numarası: **********

Adresi: **********

Telefon: **********

Faks:  **********

E-mail: **********

*****FİRMAADI*****, nakliyeci yetkilisineait: Ad, soyad, T.C.kimlik no,  e posta adresi, adres,cep/telefon no, imza, hukuki işlem, kamera kayıtları, araç ve yük bilgisiverilerini; Mal / Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekangüvenliğinin temini ve  yetkili kişi,kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5.maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması,kanunlarda öngörülmesi ” hukuki sebebine dayanarak Mal/Hizmet Satın Alınması,Ödeme İşlemleri, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; “açık rızanın alınması”hukuki sebebine dayanarak iletişim faaliyetlerinden sözlü, yazılı ya daelektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yollaişlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarakkorunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyetidurdurulmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçekkişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları,tedarikçiler, nakliyeciler yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kuruluüyeleri ile paylaşabilmektedir.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını *****Adres***** adresinde bulunan *****FİRMA ADI***** KişiselVerilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, BaşvuruFormu’nu *****FİRMA ADI*****ne ileterekyapabilir.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıdaaçıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, *****FİRMA ADI***** KişiselVerilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

VeriSahibi Adı Soyadı :......................................                     T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                          İmza

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Verisorumlusunun sözleşmeninkurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusumeşru menfaatinden kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdatoplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülüişlenmesine;

 

Açık Rızam ile KabulEdiyorum                                      Kabul Etmiyorum 

VeriSahibi Adı Soyadı :......................................                   T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                          İmza


Dosyayı İndir